صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
برنامه استراتژیک

-          جلب مشارکت محققین رشته های مختلف دارویی

-          انجام تحقیقات کیفی

-          ارتباط با صنایع بویژه صنایع داروسازی

-          مشارکت برون سازمانی

-          ارتباط پژوهشی با مراکز تحقیقاتی دیگر

-          پایش و نظارت بر کارها

-          تربیت محققین توانمند در زمینه های مختلف دارویی

-          انجام تحقیقات بنیادی جهت تولید علم در زمینه های مختلف تحقیقات علوم دارویی

-          انجام پژوهش های کاربردی جهت ارتقاء نظام دارویی کشور

-          ارتباط با صنایع دارویی جهت برآورده ساختن نیازهای تحقیقاتی کشور

-          تلاش در جهت تولید داروهای مورد نیاز کشور

-          فرمولاسیون داروهای گیاهی جهت تولید و مصرف علمی آن باتوجه به بستر مناسب فرهنگی جامعه