صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
اعضای شورای پژوهشی

   

                              

1 .  جناب آقای دکتر سید ابوالفضل مصطفوی

 

 

 2 .  جناب آقای دکتر سید مصطفی قنادیان    

 

   

3 .  جناب آقای دکتر افشین فصیحی

 

 

 4 . جناب آقای دکتر محسن مینائیان

 

  

 5.   جناب آقای دکتر جابر امامی

 

 

6 .  سرکار خانم دکتر لیلی صفائیان

 

 

 7. جناب آقای دکتر علیرضا قنادی

 

 

8.  جناب آقای دکتر علی جهانیان

 

 

9. جناب آقای دکتر محمود آقایی  

 

 

10. سرکار خانم دکتر شیرین السادات بدری

 

 

11. جناب آقای دکتر فرشید حسن زاده