صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
پایان نامه های مصوب مرکز

 

 

  

 

ردیف

عنوان طرح

دانشجو

استاد راهنما

اساتید مشاور 

1

مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia connate با استفاده از تری ترپن ها

سمیه شادی

دکتر رحیمی نژاد دکتر سعیدی

دکتر قنادیان 

2

مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia denticulata با استفاده از دی ترپن ها

سارا شمس آبادی

دکتر رحیمی نژاد دکتر سعیدی

دکتر قنادیان 

3

مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia osyridea با استفاده از دی ترپن ها

الهام احمدی

دکتر قنادیان   دکتر سعیدی  

دکتر رحیمی نژاد

4

مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia macrostegia با استفاده از تری ترپن ها

سمیه بنی آدم

دکتر رحیمی نژاد دکتر قنادیان   

دکتر سعیدی