صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
طرح های دانشجویی مصوب مرکز

 

 

     

 

 

 

 

لیست طرح های تحقیقاتی دانشجویی مرکز تحقیقات علوم دارویی

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

بودجه (ریال)

وضعیت کنونی

تاریخ تصویب طرح در مرکز 

1

تعیین مقدار ترکیبات فنولی و بررسی فیتوشیمیایی مقدماتی 8 نمونه از جلبکهای خلیج فارس

دکتر افسانه یگدانه

20000000

در حال انجام

89/12/12

2

استخراج سزکوئی ترپن کومارینها از اولئوگم رزین Ferula assa-foetida

خدیجه فتاحیان

20000000

در حال انجام

90/2/22

3

استخراج سزکوئی ترپن کومارینها از ریشه Ferula assa-foetida

روشنک تقوایی

20000000

در حال انجام

90/2/22

4

بررسی فیتوشیمیایی گیاه

Lagerstroemia indica

مونا معتکف

20000000

درحال انجام

90/4/29

5

بررسی عملکرد حرفه ای داروسازان در برخورد با نسخ دارویی در داروخانه های شهر اصفهان

محسن چمن آرا

19800000

در حال انجام

90/2/22

6

مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاه دریایی

Padina australis

مهدی نژاد نگین

18925000

در حال انجام

90/4/29

7

راه اندازی یک روش برای اندازه گیری پتانسیل زتای لیپوپروتئینهای سرم توسط دستگاه زتا سایزر

امیر نادر امامی رضوی

19964000

در حال انجام

90/4/29

8

تهيه و ارزیابی برون تنی نانو ساختار های لیپیدی حاوی  پاكلي تاكسول جهت دارورسانی هدفمند به بافت سرطانی

دکتر محبوبه السادات رضازاده

19800000

درحال انجام