صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
امکانات و تجهیزات قابل دسترس

 

 

 1. MPLC
 2. HPLC
 3. GC
 4. PCR
 5. NMR
 6. LC-Mass
 7. Electrophoresis
 8. Freeze Dryer
 9. TLC scanner
 10. Flow coater
 11. V-blender
 12. Spray Dryer
 13. Patch clamp
 14. Biosafty cabinet
 15. CH Analyzer
 16. Atomic Absorption
 17. Fluorimeter
 18. Flameless Atomic Absorption
 19. Flame photometer
 20. ELISA reader and washer
 21. اولتراهموژنایزر
 22. اولتراسونیکاتور
 23. اسفرونایزر
 24. ویسکومتر
 25. سانتریفوژ
 26. اولتراسانتریفوژ
 27. دستگاه استریوتاکسی
 28. دستگاه فیزیوگراف
 29. اسپکتروفتومتر UV-visible و اسپکتروفتومتر IR
 30. دستگاه قرص زنی
 31. دستگاه های ثبت فشارخون حیوانات
 32. دستگاه ثبت امواج مغزی و القای صرع به روش kindling
 33. دستگاههای بررسی آثار ضد درد، ضد التهاب و ضد اضطراب
 34. تجهیزات اتاق کشت
 35. ژل الکتروفورز
 36. فرمانتور
 37. میکروسکوپ اینورت و ساده
 38. سانتریفوژ با دورهای متفاوت و یخچال دار
 39. گاماکانتر
 40. میکروسکوپ اینورت
 41. هود لامینار
 42. میکروسانتریفوژ با دور بالا
 43. آزمایشگاه آموزشی Pharmacy skill Lab
 44. داروخانه های آموزشی دانشکده