صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
تجلیل از پژوهشگران و محققین دانشکده داروسازی و مراکز تحقیقاتی وابسته

 img_3111

دانشکده داروسازی و علوم دارویی:

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد مقاله Pubmed، ISI : دکتر میرعلیمحمد سبزقبایی

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد ارجاعات ISI: دکتر ژاله ورشوساز

عضو غیر هیئت علمی سرکار خانم فاطمه صفایی بعنوان کارشناس پژوهشی

عضو غیر هیئت علمی سرکار خانم مینا میریان بعنوان پژوهشگر برتر

 img_3114

مرکز تحقیقات علوم دارویی:

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد مقاله Pubmed، ISI : دکتر علیرضا قنادی

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد ارجاعات ISI: دکتر محسن مینائیان

عضو غیر هیئت علمی سرکار خانم محبوبه قربانی کارشناس پژوهشی

عضو غیر هیئت علمی سرکار خانم فاطمه موذن پژوهشگر برتر

 

مرکز تحقیقات سیستمهای نوین دارورسانی:

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد مقاله Pubmed، ISI : دکتر ژاله ورشوساز

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد ارجاعات ISI: دکتر ناصر توکلی

عضو غیر هیئت علمی سرکار خانم الهه موذن بعنوان پژوهشگر برتر

عضو غیر هیئت علمی سرکار خانم سارا میلاجردی کارشناس پژوهشی

 

مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک:

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد مقاله Pubmed، ISI : دکتر لطف ا... سقایی

عضو هیات علمی دارای بیشترین تعداد ارجاعات ISI: دکتر افشین فصیحی