صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
کسب رتبه هشتم توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی در ارزشیابی سال 1391 در بین مراکز تحقیقاتی هم گروه دانشگاه علوم پزشکی کل کشور

طبق نتایج نهایی ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1391 مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان باکسب 64/2953 امتیاز رتبه هشتم را در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال بالای سه سال درکلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کرد.همین طور این مرکز دربین کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه اول را کسب نمود.

این موفقیت را به همه همکاران و تلاشگران این مرکز تبریک می گوییم.