صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص مجری غیر هیئت علمی طرح تحقیقاتی
طبق بند 1 ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 19/05/1393 مقرر شد از ابتدای مهرماه 1393 محققین غیر هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه پروپزال طرح تحقیقاتی و اخذ کد مصوب ملزم به ارائه گواهی معتبر گذراندن کارگاه روش تحقیق می‏باشند.