صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی تعیین شد

1- ارتقاء کیفیت فرآورده های دارویی ساخت ایران

2- سنتز، تولید مواد اولیه و فرمولاسیون دارو

3- تولید دارو با منشاء گیاهی

4- دارو رسانی با استفاده از فناوریهای نوین

5- تجویز و مصرف منطقی داروها

6- کاربرد بیو و نانو تکنولوژی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها (واکسن، داروهای نو ترکیب ........)

7- تعیین پروفایل اسید های چرب اشباع و غیر اشباع و تاثیرات فیزیولوژیکی آن